Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA

1. Cmentarz jest miejscem poświęconym i stanowi własność parafii rzymskokatolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu.

2. Cmentarz jest otwarty codziennie od 8.00 – 20.00.

3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do: zachowania porządku, czystości oraz ciszy, powagi i szacunku należnym zmarłym.

4.Na terenie cmentarza zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Niedozwolone jest także jeżdżenie rowerem i innymi pojazdami oraz wprowadzanie zwierząt.

5. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego świętego miejsca.

6. Dzierżawę za groby i ich rezerwacje opłaca się w kancelarii parafialnej. Groby
z nieuregulowanymi opłatami zostaną przeznaczone do ponownego wykorzystania.

7. Niedozwolone jest samowolne ustawianie ławek i utwardzanie przejść między grobami; sadzenie lub usuwanie drzew i krzewów.

8. Śmieci z terenu cmentarza należy wrzucać do odpowiednich śmietników i pojemników lub zostawiać w miejscach do tego przeznaczonych.

9. Dzieci w wieku przedszkolnym na terenie cmentarza powinny znajdować się pod opieką dorosłych. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarz odpowiadają kierownicy grup.

10. Porządkowaniem i pielęgnacją grobów, poza odwiedzającymi, zajmować się mogą tylko kierownik cmentarza oraz osoby do tego uprawnione.

11. Sposób zagospodarowania cmentarza regulują odrębne przepisy. Stawianie nowych oraz modernizacja starych pomników, nagrobków i tablic nagrobkowych powinno być każdorazowo uzgodnione w kancelarii parafialnej.

12. Wykonawcy robót kamieniarsko–budowlanych oraz firmy i osoby fizyczne świadczące inne usługi na terenie cmentarza, mogą wykonywać prace od poniedzialku do piatku od godz. 8.00 – 14.00, a w soboty od 8.00 - 12.00, po uprzednim zgłoszeniu w biurze cmentarza.

13. Wjazd pojazdów na teren cmentarza odbywa się tylko za zgodą uzyskaną w biurze cmentarza.

Kancelaria parafialna (ul. Poznańska 49) czynna:
w poniedziałki i piątki od 16.30 – 18.00
we wtorki i czwartki od 9.00 – 11.00
tel. 56 657 14 29

Biuro cmentarza (ul. Poznańska 146) czynne:
od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.00
w sobotę 8.00 – 13.00
Kierownik cmentarza tel. 662 776 630