ZAPYTANIE OFERTOWE – kontynuacja konserwacji i restauracji wyposażenia kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu – Podgórzu

beznazwy

Zapytanie ofertowe - kontynuacja konserwacji i restauracji wyposażenia kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu - Podgórzu

W związku z planowaną konserwacją i restauracją wyposażenia kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu – Podgórzu – konserwacji i restauracji wielkoformatowego XVII w. obrazu „Chrystus powierza klucze kościoła św. Piotrowi” (obraz wraz z ramą) zapraszamy do złożenia ofert na powyższe prace konserwatorskie, zapoznanie się ze stanem obiektu na miejscu i wykonaniu ich dokładnego obmiaru. Kod CPV dla zapytania 92311000-4

Zamawiającym jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu, ul. Poznańska 49, 87-100 Toruń. Zakładany termin realizacji prac od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017 roku.

Przeprowadzenie wizji lokalnej możliwe jest po uprzednim umówieniu się, dane kontaktowe dostępne są na stronie parafii franciszkaniewtoruniu.net

Do składania ofert zaproszeni są potencjalni wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają poniższe warunki:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania prac konserwatorsko – restauratorskich wymaganych przepisami prawa (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki specjalności związanej z przedmiotem zapytania – konserwacja malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby polichromowanej – poświadczona za zgodność z oryginałem).

  2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji prac rozumianych jako:

- w ciągu ostatnich pięciu lat realizację przynajmniej trzech z prac w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej XVIII wiecznych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, pochodzących z kościołów z charakterystycznym dla franciszkanów-reformatów wyposażeniem - udokumentowanych urzędowym protokołem odbioru przez pracowników Wojewódzkiego lub Miejskiego Urzędu Ochrony Zabytków – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem

- w ciągu ostatnich pięciu lat realizację przynajmniej dwóch zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków – konserwacji i restauracji wielkoformatowego malarstwa sztalugowego (obrazów o powierzchni większej niż 250 dm2 w tym jednego o wymiarach większych niż 500 dm2)

  1. Przedłożą listę realizacji konserwatorskich

  2. Udzielą pisemnej gwarancji na planowane do przeprowadzenia prace – zagwarantują minimum 5 lat gwarancji na prace

  3. Ofertę na prace przedłożą w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego według wzoru opracowanego i zaleconego przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP – Zasadami wynagradzania konserwatorów dzieł sztuki. Zasady wynagradzania dostępne są na stronie Biuletynu Konserwatorów Dzieł Sztuki http://www.bikds.art.pl/dokumenty/wyceny.html

Niespełnienie powyższych warunków, niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie lub dostarczenie ich częściowo wyklucza potencjalnego oferenta.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kategoriach:

Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów

Cena brutto 60

Realizacje 30

Gwarancja 10

Razem 100

Kryterium „cena brutto” punkty (wartość punktowa) przyznaje się w skali od 0 do 60, gdzie 60 punktów to cena najniższej oferty a pozostałe oferty punktuje się liniowo według następującej formuły arytmetycznej Pn = (Cmin / Cn)*60 gdzie Pn to ilość punktów przyznana ofercie, Cmin to najniższa cena a Cn to cena oferty badanej.

Kryterium „realizacje” punkty (wartość punktowa) przyznaje się w skali od 0 do 30, gdzie 30 to największa ilość realizacji a pozostałe oferty punktuje się liniowo według następującej formuły arytmetycznej Pn = (Rn / Rmax)*30 gdzie Pn to ilość punktów przyznana ofercie, Rmax to największa liczba realizacji a Rn to ilość realizacji oferty badanej.

Kryterium „gwarancja” punkty (wartość punktowa) przyznaje się w skali od 0 do 10, gdzie 10 to najdłuższy czas udzielenia gwarancji a pozostałe oferty punktuje się liniowo według następującej formuły arytmetycznej Pn = (Gn / Gmax)*10 gdzie Pn to ilość punktów przyznana ofercie, Gmax to najdłuższa gwarancja a Gn to długość gwarancji oferty badanej.

Zostanie wybrana oferta o największej ilości łącznie uzyskanych punktów.

Ofertę należy przedłożyć obligatoryjnie w wersji papierowej osobiście lub drogą pocztową / kurierem (decyduje data nadania) do dnia . Adres zamawiającego to: Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu, ul. Poznańska 49, 87-100 Toruń.

Potencjalni wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym, w myśl rozumienia przepisów. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Komentowanie jest niedostępne.