Świetlica dla Dzieci

Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00.

Program świetlicy realizowany jest w oparciu o cele statutowe, uczestniczy w nim 35 dzieci w wieku szkolnym

Nasza działalność skupia się przede wszystkim na funkcjonowaniu świetlicy, a co za tym idzie wdrażaniu programów dydaktyczno - wychowawczych.

W pierwszej kolejności dzieci spożywają ciepły posiłek. Następnie jest czas na naukę własną i pomoc nauczycieli, opiekunów i wolontariuszy. Później prowadzone są zajęcia świetlicowe: gry i zabawy, zajęcia artystyczne, muzyczne, sportowe i informatyczne. Na koniec naszych spotkań dzieci zasiadają do kolacji kończącej zajęcia.
Dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia z profilaktyki antyuzależnieniowej.

Stowarzyszenie Opiekuńczo - Wychowawcze im. Św. Franciszka jest wspierane przez Urząd Miasta Torunia oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Celem Stowarzyszenia Opiekuńczo - Wychowawczego im. Św. Franciszka jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży, a w szczególności:

zapewnienie opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych
zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi, a także innym patologicznym zjawiskom wśród dzieci i młodzieży
wspieranie materialne, moralne i duchowe dzieci z rodzin ubogich

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

prowadzenie nieodpłatnej świetlicy dla dzieci i młodzieży
prowadzenie wspólnego spędzania wolnego czasu od nauki
prowadzenie kolonii i obozów
prowadzenie poradni specjalistycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
bezpłatne dożywianie dzieci i młodzieży
nawiązywanie współpracy z organizacjami o podobnych celach
współdziałanie z władzami samorządowymi

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków (tj. Zarządu, nauczycieli, opiekunów oraz wolontariuszy).