Idźcie i głoście


Hasło programu duszpasterskiego 2013 - 2017: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Rok Kościelny i Duszpasterski 2016/2017 pod hasłem: „Idźcie i głoście”

Symbole: olej

Założenia:
1. W związku z 1050 rocznicą Chrztu Polski mamy skoncentrować się wokół sakramentu Chrztu św. Wspomnienie i świętowanie chrztu św. (przypomnieć sobie datę chrztu) jest okazją do pogłębiania życia w łasce chrztu (w łasce uświęcającej), zadbać o kropielnice i wodę święconą w naszych domach        
2. Podjęcie nowej ewangelizacji (wobec niewierzących i niepraktykujących w wierze)

Cele:
1. Ewangelizacyjny: - pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem poprzez pogłębione poznanie, pełniejsze pokochanie i wierniejsze naśladowanie (pogłębienie duchowości chrzcielnej)
2. Inicjacyjny – uświadomienie i podjęcie łaski sakramentów inicjacji, p-w chrztu św. (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia)
3. Formacyjny – kształtowanie postaw duchowych i moralnych, zgodnych z wyznawaną wiarą: zaangażowanie w życie Kościoła, świadectwo życia chrześcijańskiego
4. Społeczny – wraz ze świętowaniem 1050 rocznicy Chrztu Polski, pełniejsze uświadomienie i podjęcie odpowiedzialności za kształtowanie w duchu wiary życia rodzinnego, społecznego i zawodowego

Realizacja:
Trzy zadania: głoszenie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów, posługa miłości

1. Sakrament Chrztu św.    
- troska o dobre przygotowanie rodziców i chrzestnych dziecka, a także katechumenów do chrztu
- piękne i godne celebrowanie sakramentu chrztu św. - odpowiednie towarzyszenie na drodze wiary dziecka, jego rodzicom, chrzestnym czy dorosłym neofitom po przyjęciu chrztu

2. Nowy człowiek     
- równość w godności i działaniu wszystkich ochrzczonych
- udział we wspólnym kapłaństwie ludu Bożego
- udział w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Chrystusa

3. Duchowość chrzcielna    
- wdzięczność za zbawienie wyrażona w przeżywaniu Jubileuszu Roku Miłosierdzia
- wierność Chrystusowi i Kościołowi
- apostolstwo wyrażone w zaangażowaniu w przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Przez odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych uświadamiamy sobie wielkość, znaczenie i konsekwencje wynikające z jego przyjęcia. Przez chrzest narodziliśmy się, bowiem dla Boga i wkroczyliśmy w nowe życie. Wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijmy się grzechu i wyznajmy wiarę w Jezusa Chrystusa.

A zatem pytam każdego z Was.
K: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?
W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
W: Wyrzekam się.

K: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
W: Wierzę.

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
W. Amen.